kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Symulacja dynamiczna fotela | Main | Autodesk Inventor - Modelowanie wężownicy grzewczej »

09 marzec 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kazek

zmieniając dane w arkuszu excel, nie zawsze sa one aktualizowane. Czy jest jakaś lokalna aktualizacja połączenia Inventora z Plikiem excel??

pozdrawiam

Przemek

Trudno mi odpowiedzieć. Raczej nie słyszałem o specjalnym ustawieniu, które wymusza każdorazowo aktualizację. Może lepiej do odczytu danych z Excel wykorzystać iLogic. Mamy wtedy większą kontrolę nad tym co jest wczytywane a także kiedy

Rafał

Czy jest możliwość przekazania do modelu z arkusza parametrów tekstowych i/lub logicznych?
głowie się nad tym i nic nie mogę wymyślić, może XML?

Pozdrawiam

Przemyslaw Sokolowski

Za pomocą reguły iLogic można odczytać dowolną wartość z arkusza kalkulacyjnego.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)