kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Factory Design Suite 2012 | Main | Autodesk Inventor 2012 - analiza konstrukcji ramowych »

06 maj 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Pi

Funkcja czasami przydatna, tylko że nie zawsze da się utworzyć gwint drobnozwojny, nie dział też na gwintach wykonanych poleceniem otwory.

Aleksander Bogucki

Natrafiłem na tę wspaniałą wtyczkę przy okazji poszukiwań rozwiązania takiego problemu. Otóż od jakiegoś czasu na rysunkach 2D *.idw przestały mi się wyświetlać gwinty. Na początku myślałem, że ten problem dotyczy tylko gwintu, który był utworzony na jakiejś części wchodzącej w skład zespołu. Jednak potem próbowałem narysować rysunek 2D części i gwinty też się nie wyświetlają. Jako, że osoby czytające ten post są już raczej zaawansowane, może będzie mi ktoś w stanie udzielić pomocy i powiedzieć gdzie coś kliknąłem nie tak, że nie mogę zobaczyć, a w związku z tym opisać gwintów.
Dziękując za pomoc.

P.S. Wtyczka bardzo ładnie działa, ale mojego problemu nie rozwiązała niestety.

Przemyslaw Sokolowski

Proszę sprawdzić czy w oknie dialogowym edycji widoku, w zakładce "Opcje wyświetlania" jest zaznaczona opcja "Gwint". Według mnie to najbardziej prawdopodbna przyczyna niewyświetlania gwintu na rysunku.

Piotrek

Szkoda tylko, że wtyczka obsługuje tylko gwinty metryczne, żeby chociaż by był zwykły trapezowy symetryczny :-(.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)