kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Kosmetyczne gięcia w blachach | Main | Autodesk Simulation - Analiza elementów o nieliniowej charakterystyce »

26 lipiec 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adrian

Super ten nowy blog. Chodź czarniejsze tło byłoby zdrowsze dla oczu. Poza tym gratuluję wyróżnienia przez firmę Autodesk i dzielenia się z nami wspaniałymi prezentacjami które dla wielu osób staną się pomocne w rozwijaniu swoich umiejętności posługiwaniu się Inventorem. Trzymam za Pana kciuki i z niecierpliwością czekam na kolejne ciekawe prezentacje.

Q Q

Ja również gratuluję wytrwałości i super bloga:-)
Oby wszyscy znaleźli w sobie chęć poznawania nowych technik w Autodesk Inventor oraz nieustanną potrzebę nauki tego zaawansowanego jak i przyjaznego programu.

POZDRAWIAM

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)