kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Animacja przekładni CVT | Main | Autodesk Inventor - Liczba sztuk komponentu na rysunku detalicznym »

03 sierpień 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jakub Nowak

dzień dobry, czy jest możliwość w jakiś prosty sposób zrobić symulację podłużnicy samochodowej przy czołowym zderzeniu? Chodzi mi o to, czy można jako obciążenie przyjąć jakiś "młot" któremu nadamy masę i prędkość? Czy trzeba to robić za pomocą dwóch komponentów?

Przemyslaw Sokolowski

Analizy typu crash-test gdzie dochodzi, w krótkim czasie do bardzo dużych przemieszczeń i odkształceń muszą być wykonywane na specjalnie do tego celu napisanych aplikacjach. Młot, o którym wspominasz pozwoli ci co najwyżej wyznaczyć naprężenia, jakie wystąpią podczas uderzenia. Trwałego odkształcenia nie będzie bo analiza nieliniowa w Autodesk Simulation działa tylko w części sprężystej charakterystyki materiału.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)