kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Simulation - Połączenie analizy termicznej z wytrzymałościową | Main | Autodesk Inventor - Konfigurator z wykorzystaniem iLogic »

26 sierpień 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adam

Obie prezentacje poświęcone programowi Autodesk Simulation stanowią świetną jego reklamę i obrazują zaledwie cząstkę możliwości, jakie daje. Duży krok firmy Autodesk w kierunku wdrażania CAE.
Świetny blog.
Pozdrawiam

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)