kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Reprezentacje poziomów szczegółów | Main | Factory Design Suite - Przewody wentylacyjne w Autodesk Inventor »

20 październik 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Maciej

Świetnie zaprezentowane zagadnienie. Zawsze mnie intrygowało jak jeszcze bardziej można uprościć modelowanie łańcucha i z pomocą przyszedł ten blog. Jestem stałym bywalcem i zawsze z miłą chęcią oglądam każde prezentacje nieraz i zazwyczaj poznaję niuanse inventora. Dobra robota Panie Przemysławie. Chętnie bym coś zobaczył z modelowania kół zębatych jak korzystać z generatora itp.

Pietro

a jakiś pomysł co do łańcucha tnącego??
inventor tego nie przewidział a tam nie ma okrągłych wrębów w "zębatce" tylko trójkątne

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)