kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Product Design Suite - animacja urządzeń w 3ds Max | Main | Autodesk Inventor - Łańcuch, drugie podejście »

12 październik 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

RMF

To bardzo dobre narzędzie. Ostatnio odchudziłem swój projekt o ponad połowę schodząc do 50000 wystąpień. Poza tym rysunek staje się czytelniejszy :)

Irek.

dołączę się z pytaniem - jeśli już mam reprezentację poziomu szczegółów - to jak dodatkowo wyłączyć elementy złączne ?

Irek

uporałem się z problemem poprzez skopiowanie reprezentacji ukrytych elementów CC i dodatkowo ukryłem "swoje" elementy.
:ok:

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)