kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - Rzutowanie krawędzi | Main | Wujek dobra rada - Rozmiar blachy w liście części »

08 listopad 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Orestes

Piękne narzędzie. Czy to jest część programu Autodesk Simulation Multiphysics? Czy inny jeszcze program tejże firmy?

Przemyslaw Sokolowski

Nie, to jest osobny program i nzaywa sie Autodesk Simulation CFD.

lukasz

witam
jeśli ktoś potrzebuje wykorzystać to oprogramowanie zapraszam do współpracy
www.f-d.com.pl

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)