kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Product Design Suite - rozwój koncepcji w Alias Design | Main | Autodesk Inventor - Zbiór ćwiczeń »

15 grudzień 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bartek

Czy jest możliwość wykorzystania powyższej metody ze wskazaniem, że wykorzystanie śruby z Content Center mają zostać zapisane w folderze projektu?
Dlaczego mi to potrzebne? Otóż, gdy dodaję np. śrubę z Content Center zaznaczam opcję "Niestandardowo" i wówczas program pyta, gdzie chcę zachować plik z modelem wybranej śruby. Dzięki temu gdy przeglądam ten projekt z innego komputera program nie zadaje pytań o położenie plików z tymi śrubami (takie pytanie pojawia się dlatego, że katalog z plikami Content Center nie zawsze jest w tym samym katalogu w przypadku różnych komputerów z różnymi systemami operacyjnymi).

Przemyslaw Sokolowski

W przypadku takiej pracy najlepiej jest przekierować folder z plikami Content Center na pojedynczy udział sieciowy i przekierować plik projektu na każdym komputerze na ten właśnie udział sieciowy. Wtedy wszyscy będą korzystać z tej samej lokalizacji plików bibliotecznych i nie powinno być kłopotów z otwieraniem.

Barte

Dziękuję za informację. Teraz tylko muszę poczytać w pomocy, jak to zrealizować.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)