kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - Skręcanie pręta po łuku | Main | Autodesk Inventor - Konstrukcje blachowe »

25 styczeń 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

bross

Tu mam ciekawy link do prezentacji, która przedstawia animację przekładni pasowej wykonanej w Autodesk 3Dsmax

http://www.youtube.com/watch?v=JyYUO-DAV3Q&feature=player_embedded

Bartek

To jest w formie animacji.A czy możliwy jest płynny ruch prowadnika kabli w złożeniu. tzn przesuwając dany element, transporter zawija się po określonej ścieżce?

Przemyslaw Sokolowski

Nie mogę powiedzieć, że jest to niemożliwe, ale wymaga bardzo dużego nakładu pracy. Główny problem to wymyślenie systemu ograniczników zapobiegających "składaniu się" łańcucha prowadnicy, kto próbował to zrobić to wie o czym mówię. Dlatego zaproponowałem zrobić to w formie animacji.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)