kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Przekładnia typu Rack Pinion | Main | Wujek dobra rada - Skręcanie pręta po łuku »

18 styczeń 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mikail

Witam,

Często jednak takie kształty są dodatkowo prowadzone po łuku. Czy mógłby przedstawić rozwiązanie dla takiego wariantu?

Przemyslaw Sokolowski

Da się to zrobić, ale wymaga to trochę więcej pracy podczas przygotowania pomocniczej geometrii. Postaram się do piątku przygotować prezentację.

Adam

Krótko, zwięźle, przystępnie. Świetna prezentacja - proste i przyjemne rozwiązanie.
Pozdrawiam

fck

Witam...
Mam trochę analogiczny problem do rozwiązania przedstawiony na prezentacji... Musze zrobić projekt skrętkę 8 par... Czy mógł bym liczyć na jakąś podpowiedź jak to zrobić?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)