kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Konstrukcje blachowe | Main | Autodesk Inventor - Ramiona połączone cięgnem »

08 luty 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marcin

Bardzo pomocna prezentacja.
Jednak mam pytanie dodatkowe:
Czy w Inventorze jest możliwość optymalizacji konstrukcji w module do obliczeń MES? Chodzi mi na przykład o optymalizację grubości ścian, tak aby zminimalizować wagę, ale nie przekroczyć dopuszczalnych naprężeń.

Przemyslaw Sokolowski

Jak najbardziej tak. We właściwościach symulacji wystarczy ustawić Cel projektu na "Wymiary parametryczne". Ze wstążki wybrać polecenie "Tabela parametryczne" Dodać wiązania projektu "Masa" i przypisać typ "Minimalizuj". W przeglądarce kliknąć prawym klawiszem na część i wybrać "Wyświetl parametry" i zaznaczyć parametr odpowiadający grubości ścian. Ostatni krok to określenie przedziału zmian grubości ścian.

Vience

A z jakich metod i algorytmów matematycznych korzysta Inventor w trakcie optymalizacji ?

Przemyslaw Sokolowski

W takim przypadku Inventor liczy wszystkie warianty parametrów i na koniec prezentuje te, które spełniają kryteria optymalizacji. Czyli na przykład wyświetla tylko te dla których masa jest najmniejsza przy zachowaniu zadanego przedziału współczynnika bezpieczeństwa. Podejrzewam, że nie ma tu żadnych złożonych algorytmów optymalizacyjnych, przeprowadzane jest zwykłe sortowanie wyników.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)