kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Animacja prowadnicy przewodów | Main | Autodesk Inventor - Analiza wytrzymałościowa wentylatora »

01 luty 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marcin B.

Autor przedstawił -dobry przykład zrobienia prostej rzeczy w absurdalnie skomplikowany i długi sposób.
Poza tym, prawidłowo zrobiona nakładka powinna mieć taką samą szerokość w kierunkach wzdłuż i wszerz, a tu z jednej strony jest dłuższa, gdyż (równe) odsunięcie jest robione na płaskiej blasze a później zawinięte.

matzey

Muszę to napisać bo aż mnie zabolało gdzieś w środku: "krÓciec"!
Do kolegi Marcin B.: Jeśli możesz zrobić podobną prezentację odnośnie projektowania zbiornika to ja chętnie obejrzę, gdyż temat mnie interesuje.

derek

Ciekawy przykład ale konstrukcyjnie błędnie zamodelowany.

fanSW

Witam
Myślę że przed publikowaniem podcastów ktoś powinien sprawdzić poprawność jego zawartość.
Model przedstawiony w przykładzie zawiera błędy konstrukcyjne i techologiczne.
Jednak sama zanjomość programu CAD to trochę za mało :)

Adam

Zgadzam się z fanSW - Pan Piotr zdecydowanie powinien zająć się 3ds Max Design.
Zamieszczanie takich prezentacji raczej kompromituje go w kwestiach konstrukcyjnych.
Pozdrawiam

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)