kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Przebiegi rurowe w Autodesk Inventor | Main | Zgrany tandem Autodesk Inventor i Alias Design »

07 marzec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tytus

Jak zawsze bardzo przydatne sztuczki !!

Adrian

Przy rysowaniu linii prostopadłej do łuku jak pokazano na filmiku od 3. minuty nie trzeba trzymać [Ctrl]. Wystarczy tylko przytrzymywać LPM.

Co do prezentacji jak zawsze na wysokim poziomie i w ciekawy sposób zaprezentowana. Pozdrawiam

m

Witam - czy jest możliwe zaokrąglenie połówkowe
tzn 1,3 lub 1,7 do 1,5

Przemyslaw Sokolowski

Chyba nie, ale moze myle pojecia.

PIT

Bardzo dziękuję za tak przydatne sztuczki.
Zauważyłem, że rysowanie prostej normalnej lub stycznej do łuku nie zależy od klawisza. Może to być CTR lub ALT. Ważnym jest tylko w którą stronę pociągniemy linię. Jeśli przekroczymy jakby kąt pociągania to wychodzi styczna lub normalna.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)