kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Zgrany tandem Autodesk Inventor i Alias Design | Main | Autodesk Inventor - Automatyzacja projektowania kanałów w kostkach »

22 marzec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Robert

Bardzo dobra prezentacja, dziękujemy! Mam pytanie o sprzęt na jakim Pan pracuje - domyślam się, że jest to jakaś stacja robocza. Czy mógłbym prosić o podanie najważniejszych podzespołów tej stacji lub na jakiej konkretnie stacji Pan pracuje. Z góry dziękuję za informacje. Pozdrawiam

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)