kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Symulacja dynamiczna przekładni | Main | Autodesk Inventor - Tips and Tricks w szkicowniku »

02 marzec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marcin

W niedalekiej przyszłości czeka mnie zrobienie prostej instalacji.
Czy jest jakiś prosty sposób, na wstawienie kolanka o dowolnym kącie np. 38' w tak zbudowanym przebiegu rurowym ?
Często się zdarza, że kąt jest zmienny i nie wiem z góry jaką będzie miał wartość.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to zrobienie takiej gotowej części wcześniej i manualne wstawienie do rurociągu.

Przemyslaw Sokolowski

Zgadza się, w takim przypadku prościej będzie zrobić taką część, opublikować w bibliotece Content Center i wstawiać ręcznie.

Damian Truszkowski

Szukam jakiś informacji o tworzeniu przebiegów rurowych.

Skonfigurowałem sobie własny styl rurociągu z zagięciami, chcę utworzyć automatyczną trasę, klikam punkt początkowy i końcowy trasy. Przebieg, który proponuje mi program skłąda się z 5 segmentów, gdy tak naprawdę wystarczył by dwa z kątem 90 stopni pomiędzy nimi. Nie wiem co zrobić, a by program faktycznie tworzył najprostszy przebieg.

Przemyslaw Sokolowski

Czasami końcówki rurociągu nie są w 100% do siebie prostopadłe i wtedy program kombinuje jak by tu wszystko połączyć i stąd te 5 segmentów. Proszę też sprawdzić czy w stylu zdefiniowane są tylko złączki 90 stopni (wymusi to tworzenie prostopadłych przebiegów). Na ilość segmentów może też wpływać maksymalna długość pojedynczego odcinka rury. Jeżeli jest za krótki to Inventor będzie składał rury z mniejszych kawałków. Jeżeli to nie pomoże to proszę jeszcze spróbować ręcznie poprowadzić rurociąg zatrzymując kursor myszy na osi manipulatora i wprowadzając długość odcinka z klawiatury.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)