kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Tips and Tricks w szkicowniku | Main | Autodesk Product Design Suite 2012 - Animacja w Inventor Studio »

14 marzec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dominik

Super prezentacja

Michał Madej

czemu nie własny kanał na youtube i player na blogu zamiast lub dodatkowo oprócz ściagania wmv?

Przemyslaw Sokolowski

Kiedyś prezentacje były za długie do wrzucenia na Youtube. Teraz już jest inaczej, ale z rozpędu zapominam, że można tak zrobić. Tak czy siak zamierzam coś z tym zrobić. Z tego co wiem moje prezentacje Społeczność Autodesk wrzuca na swój kanał na Youtube.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)