kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Zestawienie rysunków z iLogic | Main | Autodesk Simulaton DFM 2013 »

08 maj 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

borsuk

A czy pokazałby Pan jak zbudować solidną bazę materiałów, tak by mogły one zostać wykorzystane chociażby w obliczeniach wałów? To co domyślnie oferuje Inventor jest raczej ubogie, przynajmniej jeśli chodzi o stale.

Marcin

Ja mam inne pytanie dotyczące, gdzie powyższy plugin powinien zostać umieszczony. Przeczytałem instrukcję zamieszczoną do pliku, jednak nadal nie wiem w którym miejscu powinien on się znaleźć.
Czy może Pan umieścić ścieżkę?
(AI 64 bit)

Pozdrawiam

Przemyslaw Sokolowski

Wystarczy dwukrotnie kliknąć na Setup.msi i plug-in się automatycznie zainstaluje. Nie ma potrzeby podawania ścieżek. Inventor sam wykrywa ten plug-in i dodaje go do wstążki. Proszę pamiętać, że wtyczka działa tylko z wersją 2013.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)