kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Inventor Simplification Technology Preview | Main | Material Profiler - wtyczka do Inventor'a »

01 maj 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Victor

Generowanie listy działa fajnie, niestety zmienna pod którą zapisywana jest lista powstaje pusta w przypadku kiedy znaków jest zbyt wiele (zbyt wiele rysunków.

Victor

Nie dałoby się zrobić tak żeby ta lista się od razu zapisywała do pliku excela? Próbowałem z funkcją:
GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A2", "A10") = MultiValue.List("d0")

ale jakoś mi nie wyszło.

Przemyslaw Sokolowski

Dałoby się. Początkowo nawet chciałem tak zrobić, ale nie chciałem zbytnio komplikować reguły. Widzę, że bez zapisu do excel'a się nie obejdzie. Chyba przed skorzystaniem z funkcji GoExcel trzeba się upewnić, że plik xls już istnieje.

Victor

Posłałem Panu emaila, zrobiłem to trochę prościej, chociaż mniej elegancko ;)

Victor

Pan Przemek napisał całą działającą fajną regułę, a ja tylko dołożyłem parę linijek, żeby cała wygenerowana lista zapisywała się do pliku tekstowego w aktywnym katalogu. Poniżej kod:

oWrite = System.IO.File.CreateText(ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".csv")
oWrite.WriteLine(Lista)
oWrite.Close()

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)