kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor 2013 - Krzywe parametryczne | Main | Autodesk Simulation CFD oraz wizualizacja wyników »

13 czerwiec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

matzey

panie Przemku, niestety na klipie nie widać tego paska narzędziowego, z którego pan wybiera kolory czy materiały

Przemyslaw Sokolowski

Rzeczywiście, dziękuję za informację. Jak tylko znajdę wolną chwilę spróbuję coś z tym zrobić.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)