kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Factory Design Suite 2013 | Main | Autodesk Factory.Modz »

04 lipiec 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bartosz

Witam,
możliwe jest dopasowanie szyku do kilku linii odniesienia? np. dwóch linii pod kątem 90 stopni.

Tytus

Panie Przemku, a może by tak krótka informacja jak za pomocą iLogic zróżnicować odstępy pomiędzy kolejnymi elementami w szyku....

MMK66

Obserwuję bloga gdzieś już prawie od roku
nie wiem czy któryś inny program ma takie właśnie pięknie rozbudowane prezentację.
Jest jeszcze jeden sposób na definiowanie odstępu podpatrzone od Pana Jaskuskiego z bolga o autocad
przy definiowaniu szyku należy
dać polecenie zmierz potem po zmierzeniu pojawia nam się w oknie dystans zmierzony i można go podzielić przez liczbę otworów itp
działa to też z częściami w złożeniu

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)