kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Aplikacje mobilne - Autodesk Inventor Publisher Mobile Viewer | Main | Autodesk Inventor - iLogic wyświetlanie komponentów w szyku »

21 sierpień 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Blari

Witam. Czy mógłbym prosić o modyfikację powyższej reguły iLogic, tak aby podawała tylko numer arkusza bez nazwy całej etykiety - tzn. w przypadku części nr 210-102 reguła podała tylko wartość numeru arkusza "4", a nie opis nazwy "Test:4". Z góry dziękuje.

Przemyslaw Sokolowski

Proszę zamienić linię:

oCell.Value=oSheet.Name

na te trzy linie kodu:

Pozycja=InStrRev(oSheet.Name,":", -1)

NumerArk=Right(oSheet.Name,Len(oSheet.Name)-Pozycja)

oCell.Value=NumerArk
'

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)