kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - modelowanie przetłoczenia o dużym promieniu | Main | iLogic - Odczyt iProperties modelu z poziomu rysunku »

18 październik 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Michał

czy jest szansa, że Pana prezentacja (i być może prezentacja dot. Aliasa) pojawi się na blogu?
pozdrawiam

Przemek

Tak, będę tam miał kilka wystąpień. Przyjeżdża do nas też specjalista od Alias'a, który będzie miał swoją 40 minutową sesję. Zapraszam

Michał

może nie dokładnie zadałem pytanie:)
Czy Pana prezentacje z Forum umieści Pan także na blogu? Obawiam się, że nie dam rady być na Forum

Przemek

Prezentację robię wspólnie z kolegami. Spróbuję zadziałać, aby coś z tych prezentacji pojawiło się na blogu

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)