kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Nawijanie kształtu na nieregularną powierzchnię | Main | Autodesk Inventor - Podstawy iLogic »

23 listopad 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

REmi

Witam. Bardzo ciekawa i pożyteczna prezentacja jak wszystkie inne. Mam jednak małe pytanie czy w Inventorze2011 w środowisku ,,części'' jest możliwość tworzenia reprezentacji widoku bo nie mam tej ikony. Przeglądałem opcje, internet i nie mogę się dokopać.

Przemyslaw Sokolowski

Niestety nie. Jest to nowa funkcja wersji 2013

REmi

Dziękuję za odpowiedź. Zadając pytanie bałem się, że jakiejś prostej opcji nie mogę zauważyć i się zbłaźnię. Pozdrawiam.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)