kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - modelowanie rowka na cylindrze | Main | Autodesk Inventor - Projekt Falcon »

04 styczeń 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Józef Bułat

A jak dodać niestandardowy pasek zębaty do DA? Choćby dłuższy niż jest w dostępnych. potem może o innym zarysie.

Przemyslaw Sokolowski

Nie potrafię powiedzieć. Wiem tylko, że te konfiguracje są oparte na plikach xml. Czyli teoretycznie powinno coś dać się przekonfigurować. Pytanie tylko ile czasu zajmie zorientowanie się jak do tego podejść?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)