kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Projekt Falcon | Main | Autodesk Process Sim 360 »

17 styczeń 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Patryk

Komentarz bez związku z tą prezentacją, ale nie znalazłem innej możliwości zadania Panu pytania.

Czy jest w Inventorze możliwość odznaczania profili podczas podczas tworzenia wyciągnięcia lub obrotu? Czasami przypadkiem zaznaczy się zły profil i trzeba operację zaczynać od początku. To samo dotyczy zaokrąglania/fazowania krawędzi.

Ma

shift

Ja

z shiftem spróbuj..

Robert Oleszczuk

Panie Przemysławie

Po pierwsze wszystkiego najlepszego w Nowym roku i dziękuje za wspaniale prezentacje, które śledzę od dłuższego czasu.

Mam pytanie dotyczące dzisiejszej prezentacji.

Cały program rozumień ale mam pytanie:
Skąd jest parametr "el_szkicu" ?

Pozdrawiam z wyrazami szacunku

Robert Oleszczuk

Przemyslaw Sokolowski

El_Szkicu to inaczej mówiąc obiekt. Jego nazwa jest praktycznie dowolna. Jest to zmienna dla naszego wewnętrznego użytku. W tym przypadku reprezentuje on kolejno każdy element szkicu (linie, punkty, łuki itd). Pętla For Each ... Next bieże po kolei każdy element szkicu i podstawia go pod El_Szkicu. Tej zmiennej nie musimy definiować w regule bo iLogic sobie z tym radzi. Gdybyśmy ten sam kod musieli napisać w VBA to wypadałoby tą zmienną wcześniej zdefiniować. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem tego jeszcze bardziej.

Robert Oleszczuk

Dziekuje za byskawiczną odpowiedź. Czyli jak dobrze zrozumiałem wystarczyło w pętli For Each podać dowolną nazwę parametru i potem używać ją w następnych liniach kodu. Ja pracuje w wersji angielkiej programu i trochę mnie to zmyliło. Jeszcze raz dziękuje. Nigdy nie programowałem i dopiero od jakiegoś czasu próbuje wdrożyć iLogic w pracy i przynosi to fantastyczne efekty a pana prezentacje są wspaniałą kopalnią wiedzy. Pozdrawiam serdecznie.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)