kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - modelowanie hybrydowe | Main | Co nowego w Autodesk Inventor 2014 - Część 1 »

04 kwiecień 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adam

Wspaniała i zarazem uniwersalna prezentacja. Od kilku lat pracuję w programie Autodesk Inventor i w dniu dzisiejszym rozwiązał Pan kilka moich "zapomnianych" już problemów związanych z modelowaniem skomplikowanej geometrii.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam
Adam

Tomasz

Jak zwykle wykład rewelacja. Dobrze wiedziec gdzie moge miec problemy i co dana funkcja potrafi.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)