kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Co nowego w Autodesk Inventor 2014 - Część 1 | Main | Co nowego w Autodesk Inventor 2014 - Część 3 »

16 kwiecień 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

kaczorzduny

Witam
W poprzednich wersjach inventora również moża kopiować zespoły bez utraty wiązań funkcja kopiuj (wymieramy opcje powiel wszystkie detale)

Przemyslaw Sokolowski

Gdyby obiekty, które kopiuję w przykładzie były wewnątrz zespołu i ten zespół był kopiowany to wewnątrz zespołu wiązania były utrzymywane. W prezentowanym przykładzie kopiowane komponenty znajdują się na pierwszym poziomie głównego złożenia. W poprzedniej wersji przy takiej operacji wiązania by były gubione, a kopiowane elementy zostałyby wstawione w "rozsypce"

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)