kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Co nowego w Autodesk Inventor 2014 - Część 5 | Main | Instalacja systemu PDM Vault Professional »

16 maj 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bartosz

witam, chciałem zapytać czy można zmienić sposób wyświetlania jednostki? Mianowicie otwieram arkusz edytuję tabelke rys. edytuję tekst jest to typ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE-MODEL właściwość MASA, przy wykonywaniu rys. w tabelce masa wyświetlana jest jako Kg jak mogę to zmienić na kg?

Przemyslaw Sokolowski

Niestety jest to błąd tłumaczenia i od dawna nie mogę się doprosić zmiany. Teoretycznie można kombinować w ten sposób, że w modelu definiujemy za pomocą iLogic właściwość użytkownika:

iProperties.Value("Custom", "Masa_kg")= Round(iProperties.Mass,3) & " " & "kg"

I na rysunku wstawiamy właśicowść modelu "Masa_kg"

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)