kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Wymiana danych w standardzie BIM cz. 2 | Main | Autodesk Inventor - Rozwinięcia profili »

23 marzec 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marcin Bargieł

Wstawianie otworów szybkie ale błąd się wyświetla przy rectangular patern2, który będzie denerwował przy każdej aktualizacji/zapisie...
Lepiej zrobić wszystkie otwory w szkicu (kilkoma funkcjami rect. pattern) i otwory wyciągnąć funkcją intersect to next.
Tym bardziej, że otwory w takich ścianach często muszą mieć przesunięcia (na przegrody biegowe).

Rozumiem, że to wymiennik a więc wygodniej i szybciej wszystko zrobić w szkicu, bo przecież jeszcze dojdą przegrody z otworami, rurki dystansowe, nie trzeba wtedy tworzyć pomocniczych powierzchni a bezpośrednio używać funkcję sketch driven.

Pozdrawiam
Marcin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)