kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Co nowego w Autodesk Inventor 2018 - Część 2 | Main | Autodesk Inventor - konfigurator z iLogic »

25 kwiecień 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

KW

Czy nagranie z tej prezentacji będzie gdzieś dostępne?

Przemyslaw Sokolowski

Tak. Z tego co wiem do wszystkich uczestników prezentacji ma zostać wysłany email z linkiem do nagrania.

KW

Nie brałem udziału w prezentacji wiec nie otrzymam linka. Czy na blogu będzie info gdzie można znaleźć to nagranie?

Przemyslaw Sokolowski

Proszę podesłać mi swój kontakt na mój email. Poproszę o przesłanie linka do prezentacji.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)