kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Autodesk Inventor - Zdrowie zespołu | Main | Co nowego w Autodesk Inventor 2019 »

30 marzec 2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adam Sochań

Ja też się zmagałem z tym problemem, ale rozwiązałem go inaczej. Wystarczy żeby szkice z których chcemy pogrubiać materiał były odsunięte od krawędzi gięcia o np. 0,0001 mm jest to tak mała wartość że na rysunku nie będzie uwzględniana, a można wtedy bez problemów tworzyć rozwinięcie elementu.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)