kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Co nowego w Autodesk Inventor 2020.1 | Main | Factory Desing Utilities - definiowanie klasy połączenia dla asset'u »

24 lipiec 2019

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kamil Brzeski

Witam, czy jest mozliwosc utworzenia listy z FG ktora bedzie zawierala dlugosci,katy, qty oraz ktora bedzie mozna exportowac do excela poczym do maszyny ktora wytnie material?

Przemyslaw Sokolowski

Tak, jest taka możliwość. Kąty cięcia są przechowywane w iProprerties: CUTDETAIL1 oraz CUTDETAIL2. Lista części może być eksportowana do Excel'a

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)