kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Automatyzacja Tworzenie Dokumentacji Rysunkowej - Część 1 | Main | Autodesk Inventor - automatyzacja modelowania z iLogic »

20 luty 2020

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adam Sochań

Czy byłaby szansa na wrzucenie samego kodu do tej części programu? Bo momentami na filmiku linijki nie mieszczą się w okienku i niektóre komendy są ucięte, a byłyby mi pomocne, pozdrawiam!

Przemyslaw Sokolowski

Pliki modelu z regułami iLogic:
https://autodesk-inventor-pl.typepad.com/files/da2.zip

Adam Sochań

Niestety mam starszą wersję :/

Przemyslaw Sokolowski

W takim razie z same reguły:
https://myshare.autodesk.com/:u:/g/personal/przemyslaw_sokolowski_autodesk_com/EedRN_o-hzZKg88Ja0YSyNsBi_7SXqb5v4dTEbgix9Xc7g?e=aVa537

Adam Sochań

Bardzo dziękuję!

Adam Sochań

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie automatycznego wstawiania widoków, przeszukałem fora i niestety nie znalazłem pomocy...

Potrzebowałbym automatycznie wstawić widok zespołu w ROZSTRZELENIU i chciałbym użyć jednego z zapisanych "widoków ujęć"/"snapshot views", ale nie potrafię go wywołać w komendzie. Korzystam z komendy "AddBaseView", próbowałem z różnymi wartościami dla "ViewOrientationTypeEnum", dopisywałem nazwę tego widoku w komendzie po podaniu stylu, ale nic nie pomaga, nie wiem czy do tego typu widoków jest osobna komenda której nie potrafię odnaleźć?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)