wrzesień 2021

nd pn wt śr czw pt sob
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

« Autodesk Days 2021 - Przemysł nowe możliwości | Main | Autodesk Inventor - Macierz transformacji »

19 luty 2021

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Artur Golański

Witam, aby użyć powyższych reguł iLogic w nowym pliku (tyczy się to również dowolnych reguł iLogic) należy użyć funkcji "kopia projektu iLogic" czy można taki plik zapisać jako szablon i przy tworzeniu nowego złożenia powyższe reguły będą zachowane? Chodzi mi o to żeby za każdym razem podczas tworzenia konstrukcji przy użyciu generatora ram nie kopiować czy nie tworzyć od nowa iLogica....

Przemyslaw Sokolowski

Każda z opcji jest dobra. Kopia projektu, jak to kopia będzie zawierała kod reguły. Szablon tak samo. Innym wygodnym rozwiązaniem jest zapisanie reguły jako reguły zewnętrznej. Wtedy zawsze będzie dostępna w sekcji reguł zewnętrznych

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)